کارگاه آشنایی با منابع ، نحوه برنامه ریزی و نحوه مطالعه، تست زنی و مدیریت زمان | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی