جشنواره ی ویژه نامه ملی کرونا : کرونا و رسانه | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی