افتتاحیه ی متفاوت ترین کافه ی شهر – کافه شهداء | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی