جلسه ی تودیع و معارفه ی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور کاشان (به روایت تصویر) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی