جلسه ی توجیهی ویژه ی دانشجویان جدیدالورود مهندسی معماری | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی