عیادت از دانشجوی آمر به معروف دانشگاه ، جناب آقای محمد باقر رجایی (به روایت تصویر) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی