حضور مسئول محترم بسیج دانشجویی شهرستان و جلسه با ریاست محترم دانشگاه و اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی