مراسم تودیع و معارفه ی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کاشان (به روایت تصویر) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی