کارگاه تخصصی کاربردی داوری با حضور استاد کردی – گزارش تصویری | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی