افتخارات کسب شده توسط انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز کاشان (از سال 89 تا کنون) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی