جلسه ی توجیهی دانشجویان جدیدالورود مهندسی صنایع | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی