نمایشگاه طراحی و نقاشی سوگواره های قلمی (گزارش تصویری) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی