روز وکیل مدافع، بر کلیه ی دانشجویان رشته ی حقوق، مبارکباد | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی