روز مهندس، بر کلیه ی دانشجویان رشته های فنی مهندسی، مبارکباد. | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی