آغاز حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ دانشگاه پیام نور | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی