حضور پرشور مردم شریف کاشان و دانشگاهیان دانشگاه پیام نور کاشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۶ | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی