کارگاه آموزش طراحی و ساخت سازه ماکارونی در کاشان - راندمان و سازه ی فشاری | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی