کارگاه آشنایی با تاریخچه ی باستان شناسی و پیشینه ی آن در ایران (گزارش تصویری) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی