همایش مهندسی صنایع، فرصت ها و راهکارها | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی