نشانی: خیابان شهید رجایی - مقابل پاساز صفویه - ساختمان اکبری | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی