شب قدر، شبی که شیاطین در بند اسارتند و آدمیان ایمن از آنها،شب قدر | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی