جلسه ی توجیهی تخصصی دانشجویان جدید الورود مهندسی صنایع (گزارش تصویری) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی