به همت گروه استارت آب و انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور مرکز کاشان برگزار گردید: | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی