اکران و نقد روانشناسی و حقوقی فیلم خفه گی | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی