استاد صالحی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی