استاد شکرریز مسئول آموزش اتاق بازرگانی کاشان | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی