مسابقه ی دهم – ص ۲۴۶ و ۲۴۷ و ص ۲۵۰ تا ص ۲۵۴ کتاب حماسه حسینی – حسینیه رایه الحسین (ع) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی