دانشجویان معدل برتر و فعالین فرهنگی تقدیر شده در مراسم گرامیداشت روز دانشجو | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی