جلسه ی توجیهی تخصصی دانشجویان جدیدالورود رشته ی حقوق | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی