نحوه ی محاسبه ی نمرات دروس تئوری دانشگاه پیام نور + حداقل نمره ی قبولی در دانشگاه پیام نور (کارشناسی و کارشناسی ارشد) | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی