روز جهانی قدس، روز حیات اسلام، گرامی باد. | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی