مدال طلا بر گردن محمد سرنجی – دانشجوی رشته ی روابط عمومی دانشگاه – سال ۹۷ | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی