بازدید علمی از پزشکی قانونی اصفهان – ویژه ی دانشجویان رشته ی حقوق | دانشگاه پیام نور کاشان - امور فرهنگی دانشجویی